Pages

Showing posts with label ေဆာင္းပါး. Show all posts
Showing posts with label ေဆာင္းပါး. Show all posts

Tuesday, March 4, 2014

ONE Kachin ဆိုသည္မွာ ( ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး )ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဂ်ိန္းေဖာ့၊ လခ်ိဒ္၊ ေလာ၀္ေ၀ၚ၊ လီဆူ၊ ရ၀မ္ႏွင့္ ဇိုင္၀ါး လူမ်ဳိးစုတို႔သည္ ေရွးပေ၀သဏီ အခ်ိန္ကာလမွစ၍ တူညီေသာ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ ညီရင္းအစ္ကို ေမာင္ရင္းႏွမမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယခုအခါ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္မ်ား၏ ဘာသာစကား (Dialect) အမ်ိဳးအစားစံုလင္ကြဲျပားမႈကို အေၾကာင္းျပကာ တိုင္းတစ္ပါးသား လူမ်ဳိးျခားမ်ားမွ ကခ်င္လူမ်ဳိးကို မ်ိဳးႏြယ္စုအမည္မ်ားျဖင့္ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ခြဲျခားရန္ ႀကိဳးစားေနၾကသည္။

အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္စြာ တစ္ေနရာမွ အျခားတစ္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ အတြက္ ေနရာေဒသအေပၚမူတည္၍ ေလယူေလသိမ္း၊ စကားလံုးႏွင့္ ေ၀ါဟာရ ၾကြယ္၀မႈတို႔တြင္ အထိုက္အေလ်ာက္ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႕မႈ ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္းတို႔၌ တူညီၾကသည့္အေလ်ာက္ မ်ဳိးႏြယ္စုတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ခြဲျခားမရႏိုင္ဘဲ တစ္ခုတည္းေသာ လူမ်ဳိးအျဖစ္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။

ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈသမိုင္းတြင္ အထင္ကရ ေဒသ မ်ားျဖစ္သည့္ မလိခူးမဂၽြယ္ (Mali Hku Majoi)၊ က်ဳိင္ခူးမဂၽြယ္ (Chyai Hku Majoi)၊ ခရန္ခူးမဂၽြယ္ (Hkrang Hku Majoi) စသည့္ ေဒသမ်ား၌ အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ေျမာက္အရပ္မွ ေတာင္ဘက္အရပ္သို႔ ဆက္လက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိုင္ၾကသည္။ ဤသို႔ အေရွ႕၊ အေနာက္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္မွ ေတာင္ဘက္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ဘာသာစကားအရ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာကို ေခၚေ၀ၚရာ၌ပင္ အေရွ႕(Sinpraw)၊ အေနာက္(Sinna)၊ ေျမာက္(Dingdung)၊ ေတာင္(Dingda) ဟူ၍ အစဥ္လိုက္ သတ္မွတ္ ေခၚဆိုၾကပါသည္။

ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္မ်ား၏ ဘိုးေဘးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေရွးဦးကခ်င္လူမ်ဳိး(Proto Kachins)မ်ားသည္ မြန္ဂိုေဒသ(Mongolia)တြင္ စစ္တုိက္ကာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎ေခတ္ကို Xiongnu (匈奴) ေခတ္ဟု ေခၚသည္။ တရုတ္ျပည္ရွိ မဟာတံတိုင္းႀကီးကို မေဆာက္လုပ္မီ ေခတ္ကာလ ျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္ကာလတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ စကားအခ်ဳိ႕ကို ရ၀မ္(ႏုန္)လူမ်ဳိးမ်ား ယေန႔တိုင္ေအာင္ သံုးစြဲေျပာဆို ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

ေရွးဦးကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ တိဘက္ကုန္းျမင့္ေဒသ (Tibetan Plateau)၊ ခ်င္းဟုိင္ (Qinghai -青海) ေရအိုင္ႏွင့္ ခ်န္း(ေခၚ)ယန္စီ (Yangtze - 长江) ျမစ္ဖ်ား ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ဆားခ်က္ကာ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းျပဳခဲ့ၾကသည္။ လီဆူ၊ တိဘက္ႏွင့္ ဂ်ိန္းေဖာ့လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဆားခ်က္လုပ္သည့္ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ကာ ခ်န္းျမစ္ဖ်ားေဒသမွ စတင္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သြားၾကသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ (Yunnan) ျပည္နယ္၊ တလီ (Dali) ၿမိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္း သုေသသနျပတုိက္တြင္ ျပသထားသည္။ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စုတုိ႔၏ သမိုင္းေနာက္ခံတူညီမႈကို ေဖာ္ညႊန္းသည့္ ထင္ရွားေသာ သက္ေသ အေထာက္အထား တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိုင္သည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မိမိတို႔၏ လူမ်ဳိးစုမ်ား ေရာက္ရွိေနထိုင္ရာ ေဒသရွိ အသံုးအေဆာင္၊ အလွအပအဆင္တန္ဆာမ်ားကို သံုးစြဲခဲ့ၾကရသည့္အတြက္ ဘာသာစကား၊ ႐ိုးရာ၀တ္စံုႏွင့္ ဆင္ရင္ထံုးဖြဲ႕မႈတြင္ ကြာျခားမႈ အနည္းအက်ဥ္းရွိခဲ့သည္။ ဂ်ိန္းေဖာ့႐ိုးရာ၀တ္စံုပင္လွ်င္ ဗန္းေမာ္၀တ္စံု၊ ခခူး၀တ္စံုစသျဖင့္ ေနရာေဒသကိုလိုက္၍ ကြဲျပားသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း တူညီေသာ ရိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈသမိုင္းတို႔က ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို ပိုင္းျခားခြဲထုတ္၍ မရေအာင္ အခိုင္အမာ သက္ေသခံလ်က္ ရွိပါသည္။

ထိမ္းျမားလက္ထပ္မႈကိစၥတြင္ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္မ်ားအားလံုး၌ စနစ္တစ္ခုတည္းသာ ရွိသည္။ မည္သည့္မ်ိဳးႏြယ္စု၊ မည္သည့္မိသားစုတြင္ ပါ၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ ညီအစ္ကိုမ်ိဳးႏြယ္ (Hpu Nau) - ေယာကၡမမ်ိဳးႏြယ္(Mayu) - သားမက္မ်ိဳးႏြယ္ (Dama) ဖိုခေနာက္ဆိုင္ ေတာ္စပ္ပံုစနစ္အရ ဤေခါင္းစဥ္ သံုးခုေအာက္တြင္သာ ရွိသည့္အတြက္ ကခ်င္အားလံုးမွာ ေဆြမ်ိဳးအရင္းအခ်ာမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ဤစနစ္သည္ မည္မွ်ေ၀းကြာေနသူမ်ားပင္ ျဖစ္ပါေစ၊ တစ္ေသြးတစ္သား တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္း ျဖစ္ေအာင္ ရစ္ေႏွာင္ထားသည့္ တြဲလက္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္မ်ား၏ တူညီသည့္ အျခားအေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ညႊန္းဆိုရလွ်င္ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ ဖခင္၏မ်ဳိးႏြယ္ကို လိုက္၍ အမည္မွည့္ဆိုေသာစနစ္ကို အသံုးျပဳသည္။ မိခင္၏ မ်ဳိးႏြယ္ျဖင့္ အမည္မွည့္ဆိုျခင္း မရွိဘဲ၊ ဖခင္၏ မ်ဳိးႏြယ္ကိုလိုက္၏ အမည္မွည့္ေခၚသည့္ စနစ္ (Patrilineal) ျဖစ္သည္။ ဖခင္သည္ လဖိုင္ (Lahpai) မ်ဳိးႏြယ္ျဖစ္ပါက သား၊ သမီးမ်ားသည္လည္း လဖုိင္မ်ဳိးႏြယ္ ျဖစ္ၾကၿပီး မိခင္ဘက္မွ မ်ိဳးႏြယ္ကို ေယာကၡမမ်ိဳးႏြယ္အျဖစ္ အလြန္ရိုေသတန္ဖိုးထားၾကသည္။ တစ္ဘက္မွလဲ သားမက္မ်ိဳးႏြယ္ကို မ်ားစြာအားကိုးအားထားျပဳကာ ပံုမွန္၀င္ထြက္သြားလာၾကသည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ ဖခင္ျဖစ္သူ ေလာ၀္ေ၀ၚျဖစ္ပါက သားသမီးမ်ားသည္လည္း ဖခင္၏ မ်ဳိးႏြယ္အမည္ ဆက္ခံကာ ေလာ၀္ေ၀ၚလူမ်ဳိးပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ ကခ်င္လူမ်ဳိးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံကို စိုးစဥ္းမွ် သိရွိနားလည္ျခင္းမရွိပဲ ဂ်ိန္းေဖာ့လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒဟုဆိုကာ မရွက္မရွိ ၀ါဒျဖန္႔ေနၾကသည့္ တိုင္းတစ္ပါးသား လူမ်ဳိးျခားတို႔၏ ကလိန္ေစ့ျငမ္းဆင္ လုပ္ဇာတ္မ်ားကို နားမေယာင္ဖို႔ လိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအနက္ ကခ်င္လူမ်ဳိး၌သာ ဤကဲ့သို႔ေသာ မ်ဳိးႏြယ္အမည္ မွည့္ေခၚသည့္စနစ္(Family Name System) ရွိျခင္းမွာလည္း ကခ်င္လူမ်ဳိးတို႔၏ ထင္ရွားသည့္ ၀ိေသသလကၡဏာပင္ ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚရွိ တရုတ္၊ ကိုးရီးယားစသည့္ လူမ်ဳိးအခ်ဳိ႕တြင္လည္း မ်ဳိးႏြယ္အမည္ မွည့္ေခၚၾကသည္။

Thursday, October 31, 2013

လြမ္းရတဲ ့ အညာ

အခုပုံမ်ိဳးေတြေတြ႔ေတာ့ အရမ္းလြမ္းတာ၊ ဟုိအ၇င္ကစိတ္ထဲခံစားခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚလာလုိ႔၊ ဒီမွာၾကံဳခဲ့တာေလးေတြနဲ႔ေပါင္းျပီး တပုဒ္ေရးခဲ့ဖူးတယ္၊“သာသည့္ေျမသုိ႔ႏွင့္ငွက္သြင္ပ်ံၾကြမတတ္ေသာ္”၊ အခုဒီေန႔မွစာတုိက္ကေရာက္လာတဲ့စာအုပ္ေလးစဖတ္ၾကည့္ျဖစ္တယ္၊ အမွာစာနဲ႔တင္လူက ရြပုိးထုိးသြားတယ္၊ တကၠသုိလ္ဘုန္းႏုိင္ရဲ့၊ “စိမ္းေနဦးမည့္ကြ်န္ေတာ့ေျမ”၊ ဆရာတကၠသုိလ္ဘုန္းႏုိင္လည္း အရင္တခ်ိန္က က်ြန္ေတာ့လုိမ်ိဳးခံစားခ်က္ရိွခဲ့ဖူးတာပဲလုိ႔၊သိလုိက္ရတယ္၊ သူ႔လုိပဲခံစားခ်က္ရိွခဲ့ဖူးတဲ့သူကုိလည္း သူ႔စာအုပ္ထဲမွာေတြ႔လုိက္ရတယ္၊ Wordsworth ျဖစ္ပါတယ္။ အဲေတာ့ဒီပုံေလးကုိရွယ္ယာယူရင္း ဆရာတကၠသုိလ္ဘုန္းႏုိင္ရဲ့ အမွာစာေလးကုိ ေရးျပီးျပန္တင္လုိက္ပါတယ္ဗ်ာ။
ပထမပုံႏွိပ္ျခင္းမွ
စာေရးသူ၏ အမွာစာ
(၁)
“စိမ္းေနဦးမည့္ ကြ်န္ေတာ့္ေျမ”ကုိ ေၾကာ္ျငာခဲ့သည္မွာ ၾကာျပီ၊ က်ြန္ေတာ္၏စာဖတ္ပရိတ္သတ္ၾကီးအတြက္ ေမွ်ာ္ရသည္မွာလည္း ၾကာသင့္ရက္ထက္ပုိရွည္ခဲ့ရသည္။ က်ဳ္အမွာစာျဖင့္ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ၾကီးကုိ ေလးစားစြာ ေတာင္းပန္ပါသည္။
စင္စစ္မူ က်ဳ္၀တၱဳၾကီးကုိ(၁၉၅၃)ခုႏွစ္ကတည္းက ေရးျပီးခဲ့သည္ဆုိလွ်င္ အံ့ၾသၾကေပမည္။ ကြ်န္ေတာ္ ရွင္းလင္းတင္ျပပါရေစ။
(၂)
(၁၉၅၃)ခုႏွစ္ဆီက က်ြန္ေတာ့္တြင္ဂုဏ္ထူးဘဲြ႔ထူးၾကီးမ်ား မရိွေသးး ရာထူးဆုိလွ်င္ေ၀းစြ၊ ကေလာင္နာမည္မွာလည္း စာေပသမုဒၵရာႏွိဳက္ ေရပြက္ငယ္ပမာသာရိွေသးသည္။ ဘ၀ကုိ ပင္ပန္းခ်ိဳ႔ငဲ့ စြာရုန္းကန္ရင္း က်ဳ္၀တၱဳၾကီးကုိေရးသားျပီးစီးခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ၀တၱဳအမည္ကုိ“မဟီျမနန္း”ဟုတပ္ကာျမန္မာျပည္ႏွိဳက္ ဒုတိယ၀ါအရင့္ဆုံးျဖစ္ေသာ အေက်ာ္ၾကားဆုံး မဂဇင္း တေစာင္သုိ႔ေပးအပ္ခဲ့သည္.....။အေရြးခ်ယ္မခံရရုံမွ်မက စာပင္ျပန္ေတာင္းလုိ႔မရပဲ ေပ်ာက္ဆုံး လက္လႊတ္ခဲ့ရသည္။
ယခုအခ်ိန္ တုိ္က္ပုိင္ရွင္မ်ား ဇြတ္ေရာအဓမၼ ၀ုိင္းဓားျပအတုိက္ခံရဆဲအျဖစ္မွ စဥ္းစားလွ်င္ ထုိစဥ္က ၾကဳံရခ်က္မွာ အသည္းနာဖြယ္ျဖစ္သည္။

Friday, October 18, 2013

တခ်က္ေလာက္ေတာ့ လွည့္ၾကည့္ေစခ်င္သည္။by (မင္းဒင္)

Zaw Lin shared Min Din's photo.
တခ်က္ေလာက္ေတာ့ လွည့္ၾကည့္ေစခ်င္သည္။ (မင္းဒင္) ၁။ ဗမာျဖစ္ရတဲ့ဒုကၡ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ျမန္မာေရြ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားတုိ႔၏ ဘ၀ပံုရိပ္အခ်ဳိ႕ကုိ ရံဖန္ရံခါ က်ေနာ္ေရးေလ့ရွိသည္။ စာဖတ္ပရိသတ္အခ်ဳိ႕က `ေဆာင္းပါးေတြထဲမွာ ေရးထားသလုိ ထုိင္းေရာက္ျမန္မာေတြရဲ့ ဘ၀ဟာ တကယ္ပဲဆုိးသလား´ဟု ေမးျမန္းလာပါသည္။ လြန္ခဲ့ ေသာလက ေရႊလုပ္သားဂ်ာနယ္မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သတင္းသည္ အထက္ပါေမးခြန္းအတြက္အေကာင္းဆံုးသက္ေသ ျဖစ္မည္ ဟု က်ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ စက္တင္ဘာ၆ ျမတ္ညိဳ(အလြတ္သတင္းေထာက္) ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပုိင္း စူရတ္ဌာနီၿမိဳ႕ ဘန္ခ်န္ရပ္ကြက္တြင္ေနထိုင္သည့္ရာဘာၿခံအလုပ္သမားတစ္ဦးအား ေခြးကိုဆဲဆိုသျဖင့္ ထိုင္း လူမ်ိဳးတစ္ဦးက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယမန္ေန႔ ညေန ၆နာရီေက်ာ္ခန္႔က အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ သိန္းမင္းစံ ဆိုသူ ရာဘာၿခံ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ အခ်ိဳရည္ႏွင့္ မုန္႔မ်ား ၀ယ္ရန္သြားစဥ္ ေခြးတစ္ေကာင္ လိုက္ကိုက္သျဖင့္ ထိုင္းဘာသာစကားျဖင့္ဆဲဆိုခဲ့သည္။ စားစရာမ်ား ၀ယ္ၿပီးျပန္လာသည့္အခါ ေခြပိုင္ရွင္က အိမ္ေရွ႕မွေစာင့္ေနၿပီး ညာဘက္ရင္အံုႏွင့္ညာဘက္ မ်က္ခံုးအေပၚနဖူးေစာင္းတို႔ကို ေသနတ္ျဖင့္ႏွစ္ခ်က္ ပစ္ခတ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးေလး ေတာ္စပ္သူ ကိုေဇာ္ေဇာ္ က “ ေခြးလိုက္ကိုက္လို႔ ဆဲမိတာကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္သတ္ရတယ္လို႔ဗ်ာ။ အခ်ိဳရည္ဗူးနဲ႔ မုန္႔ကိုကိုင္ၿပီး ေနရာမွာ ပြဲခ်င္းၿပီးေသရတယ္။ ေခြးကို က်ေနာ့္တူက တစ္ခုခုနဲ႔ လုပ္မိတယ္ဆိုလည္းတစ္မ်ိဳး။ 

Wednesday, September 25, 2013

“သူတို႔ဖို႔လဲ….အမွ်ေ၀ပါ“BY - Maung Kyaw

Htun Htun Oo Nld and 4 other friends shared Mungdung La's photo.
“သူတို႔ဖို႔လဲ….အမွ်ေ၀ပါ“

သမ္ုိင္းဆိုတာေဖ်ာက္လို႔မရဘူးတဲ
့…။ သိပ္ရတာေပါ့ … ေလာကၾကီးမွာ…လူသိတဲ့သမိုင္းထက္…လူမသိတဲ့သမိုင္းက အဆေပါင္းမ်ားစြာပိုတယ္ဆိုတာကို…နားမလည္ႏိုင္တဲ့သူေတြေၿပာၾကတာပါ ။ လူသိတဲ့သမိုင္းေတာင္ ဘယ္သူေတြေရးလို႔ ဘယ္ေလာက္မွန္တယ္ဆိုတာ ရိွေသးတယ္ ။ တကမၻာလုံးက စစ္ေရးသမားေတြ…သိၾကေလးစားၾကတဲ့… နာမည္ၾကီး တရုတ္စစ္ေသနာပတိ „“ဆြန္ဇူး“ ဘယ္ေပ်ာက္ ဘယ္ေရာက္သြားတယ္ဆိုတာ အခုထိဘယ္သူသိသလဲ။ လက္တင္အေမရိက က်ဴးဘားမွာ ေအာင္ၿမင္တဲ့ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ၿပီး…ဘူလီးဗီးယားမွာက်ဆုံးခဲ့တဲ့.. ခ်ီေဂြးဘားရား ဟာ..အာဖရိကတိုက္ ကြန္ဂိုႏိုင္ငံေလးကိုကယ္တင္ဘို႔လဲ အဲဒီမွာ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ခဲ့တာ.. သူက်ဆုံးၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာမွသိၾကတယ္ ။ ထားပါေတာ့......

ကိုုသာဝ: အေနာ္ရထာေခတ္ မတိုင္မီတည္းက ပုဂံ၌ ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာ ထ...

ကိုုသာဝ: အေနာ္ရထာေခတ္ မတိုင္မီတည္းက ပုဂံ၌ ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာ ထ...: ဂါရဝျပဳျခင္း             ဤသမိုင္းေဆာင္းပါးပါ ေက်ာက္စာ၊ ေပစာ မွတ္တမ္း အခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ားကို ျပည့္စံုစြာ စုေဆာင္း ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္...

Thursday, September 19, 2013

ရင္ခြင္လမ္း ေလးထဲမွာ : "ေရႊ" မေလးေတြ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ ေနတဲ့အိမ္မ်ား ...

ရင္ခြင္လမ္း ေလးထဲမွာ : "ေရႊ" မေလးေတြ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ ေနတဲ့အိမ္မ်ား ...: “သမီးကို မိဘေတြက ေက်ာင္းဆက္ မထားႏိုင္ေတာ့တဲ့ အျဖစ္ ဆိုေတာ့ လူပြဲစား ကလည္း ရပ္ကြက္ ထဲမွာ ထိုင္းကို သြားၿပီး အလုပ္ လုပ္ဖို႔ မက္လုံး...

Thursday, July 18, 2013

MY TESTIMONY

AMEN ( အာမင္)
MY TESTIMONY

My name is James. I and my wife Sandra got married 14yrs ago and since then we had no child. As Christians, we still believed God for a baby at the due time. Finally, my wife got pregnant and everything was alright. On the day of delivery, I was driving her to the hospital and suddenly our car collided with an on-coming lorry and we had a fatal accident. My sister narrated it thus:

''We had a call from the police through the identification found on you that you and Sandra were in the hospital. When we came to the hospital, the Doctor asked us to sign some documents so that an operation could be performed on Sandra to bring the baby out. The baby came out alive but Sandra was declared dead while I was in comma with my two legs broken. In the night, a man clothed in white appeared to me and touched my head. From that moment, I started sneezing. After 5mins, I sat up and became a little strong. Then I asked, 'where is my wife'? Then, somebody the next door started sneezing too. That was Sandra. 'She's alive, she's alive', the nurses shouted. Sandra also narrated that the same man clothed in white who touched my head also touched her head. Few days later we were discharged from the hospital. My broken legs have also been restored and I can walk perfectly too.

Monday, July 15, 2013

မန္းကိုကို ~ Mahn Ko Ko: ျပတိုက္ထဲကထြက္ခ်င္တဲ့ ကရင္ေတြရွိသလား

မန္းကိုကို ~ Mahn Ko Ko: ျပတိုက္ထဲကထြက္ခ်င္တဲ့ ကရင္ေတြရွိသလား:    အဦးဆံုးေျပာခ်င္တာက - ဒီစာကို ကရင္ေတြအတြက္ ေရးပါတယ္ ။ အထူးသျဖင့္ စာဖတ္သူေတြ အတြက္ေပါ့ ။    ဖတ္မယ့္သူ နည္းမယ္ဆိုတာ သိတယ္ ။ ေရ...